Skip to Content

Směrnice č. 1.

S T A N O V Y
 
Vysokoškolský sportovní klub MENDELU v Brně, z.s.
 
I.
Základní ustanovení
 
Spolek s názvem Vysokoškolský sportovní klub MENDELU v Brně, z.s. (dále jen VSK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.
Sídlo VSK je na adrese Jana Babáka 1861/5, Brno, 612 00.
VSK bylo přiděleno IČ: 449 90 812
 
Povolenou zkratkou názvu VSK je:  VSK MENDELU
 
II.
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
 
1. Základním účelem a hlavní činností VSK je:
 
a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných
    a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové
    podmínky,
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad vysokoškolských
     studentů a zaměstnanců a dále potom i pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak
     mládeže,
c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických,
     estetických a mravních pravidel,
e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy
     s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
f)  zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení,
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.
     v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti, organizační
     a osvětovou činností.
 
2. VSK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
Orgány VSK
 
1. Orgány VSK jsou:
 
a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán výkonný,
c) předseda jako orgán statutární,
d) kontrolní komise jako orgán kontrolní.
 
2. Valná hromada.
 
2.1. Valná hromada je složena ze zástupců všech sdružených oddílů (odborů) podle zásady, že
       na každých 20 řádnýchčlenů oddílu (odboru) se valné hromady účastní 1 delegát.  
       Pokud má oddíl (odbor) nižší počet členů, vysílá pouze jednoho delegáta. Každý delegát
       má hlas rozhodující
 
2.2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná
       hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům/sdruženým oddílům, a to buď na adresu
       bydliště/sídla nebo na elektronickou adresu.
 
2.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání
       valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 14dní před konáním zasedání valné
       hromady.
 
2.4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let nebo 2/3 sdružených oddílů nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.
 
2.5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 
2.6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 
a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky VSK, schvaluje a vydává 
    organizační řád a další předpisy, ve kterých upraví vztahy VSK, rozhodnutí o změně
   sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
c) volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,
d) volba a odvolání členů kontrolní komise,
e) rozhoduje o ustavení nového oddílu (odboru),
f)  rozhoduje o rozpuštění oddílu (odboru) v případě, že jeho činnost je v rozporu se
    zákonem č.83/1990 Sb., o sdružování občanů nebo již dál nevykonává svou činnost,
g) schválení výsledku hospodaření,
h) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem VSK,
i)  určení hlavních směrů činnosti VSK,
j) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních
  předpisů dle těchto stanov,
k) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
 
2.7. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li svolána v souladu se stanovami a je-li přítomna
       nadpoloviční většina jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po
       plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem
       rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
 
2.8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných.
 
2.9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je
       potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
 
2.10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a
         rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí
         pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov.
        O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen se souhlasem a za účasti všech
         přítomných s hlasem rozhodujícím.
 
2.11. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda VSK
        nebo pověřený člen výkonného výboru.
 
2.12. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání
         svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady
         byly zvoleny, a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do
         zápisu v sídle VSK, a to v určených dnech a hodinách.
 
3. Výkonný výbor
 
3.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti VSK v období mezi
       zasedáními valné hromady.
 
3.2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny.
       Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán VSK, tajemník a
       hospodář. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů
       výkonného výboru je pětileté.
 
3.3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní
       nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou
       za měsíc.
 
3.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
       K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny
       přítomných.
 
3.5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud
       nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů
       VSK.
 
 
 
 
3.6. Výkonný výbor zejména:
 
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a
    opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí činnost VSK,
c) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku VSK,
e) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, spolupracuje se
   sportovními svazy,
f) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
 
4. Předseda
 
4.1. Předseda je statutárním orgánem VSK. Předseda jedná jménem VSK, a to v souladu
        s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná
        jménem VSK v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit VSK škodu, kterou
        tímto jednáním způsobí. V případě nepřítomnosti předsedy jedná jménem VSK tajemník
        výkonného výboru. Dále může za VSK jednat i další člen výkonného výboru na základě
        pověření předsedou.
 
4.2. Předseda podepisuje jménem VSK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu VSK
       připojí svůj podpis.
 
4.3. Funkční období předsedy je pětileté.
 
5. Kontrolní komise
 
5.1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti VSK řádně vedeny a vykonává-li VSK
       činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy
       VSK.
 
5.2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem
       funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.
 
5.3. Funkční období členů kontrolní komise je pětileté.
 
5.4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu
       k orgánům VSK, oddílům (odborům) a členům VSK.
 
5.5. Kontrolu činnosti VSK provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného
       podnětu ze strany ostatních orgánů VSK, oddílů (odborů) či členů VSK. V rozsahu
       působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a
       požadovat od ostatních orgánů VSK, oddílů či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.
 
5.6. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
 
a) kontrola hospodaření VSK,
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního
    rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů.
 
5.7. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný
       výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.
 
IV.
Členství
 
A) Druhy členství
 
1. Členství ve VSK může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena
    rozdílná členská práva a povinnosti.
 
2. Členství se rozlišuje na:
a) řádné
b) přidružené
c) čestné
 
3. Řádným členem VSK se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo
    právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností VSK a hodlá se podílet na
    naplňování společných zájmů s ostatními členy VSK.
 
4. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné
     přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob
     jejího podání.
 
5. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se
    z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na
   činnosti VSK a přispívat k naplnění jeho účelu.
 
6. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce
     o přidružené členství.
 
7. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností
   dlouhodobě a významně se podílela na činnosti VSK, nebo která dosáhla výjimečného
    úspěchu v oblasti sportu.
 
8. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba
    souhlasu osoby, které má být uděleno.
 
9. VSK vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten
     také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají
     bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam
     členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů,
     včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný
     výbor.
 
10. Údaje o členech VSK mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní
      organizaci, které je VSK členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní
      organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv,
      a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či
      jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve VSK podáním písemné přihlášky
      souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem
      zpřístupněny.
 
11. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od VSK na jeho náklad potvrzení
      s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto
      údaje byly vymazány.
 
B) Členská práva a povinnosti
 
1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
 
2. Členská práva, která přísluší všem členům:
 
a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti VSK,
b) být informován o činnosti VSK,
c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za
    předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti VSK,
e) účastnit se jednání orgánů VSK, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
g) ukončit kdykoli své členství.
 
3. Členská práva a povinnosti, která přísluší jen řádným členům:
 
a) podílet se na řízení VSK,
b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu
     ustavení valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu;
    v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po
     dovršení 18ti let,
c) volit a být volen do všech volených orgánů VSK za podmínek těchto stanov; v případě
    fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let,
d) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
 
4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
 
a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným
    členstvím a činností ve VSK, pokud o tom příslušný orgán VSK podle stanov rozhodl,
b) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti VSK,
c) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy VSK a základní normy sportovního chování,
d) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů VSK,
e) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží VSK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i
     usilovat o dobré jméno VSK.
 
 
 
 
C) Zánik členství
 
1. Členství ve VSK zaniká:
 
a) vystoupením člena,
b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek
     nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho
     zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních
    předpisů VSK, usnesení a rozhodnutí orgánů VSK nebo jiných členských povinností,
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
e) zánikem VSK bez právního nástupce.
 
D) Zánik členství vyloučením:
 
O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor.
Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho
bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou VSK poskytl. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.
 
V.
Oddíly
 
1. Oddíl je základním organizačním článkem VSK, který nemá právní osobnost.
2. Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního
    odvětví, které je ve VSK provozováno.
3. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada, která rovněž může stanovit bližší
    podmínky fungování oddílů v rámci VSK.
4. Ve své činnosti je oddíl povinen dodržovat stanovy VSK, plnit závazky a úkoly vyplývající
    z vnitřních předpisů a směrnic VSK a z rozhodnutí orgánů VSK.
 
5. Orgány oddílu (odboru) jsou:
 
a) členská schůze,
b) výbor oddílu (odboru).
 
6. Členská schůze je oprávněna rozhodovat v otázkách, které nejsou vyhrazeny orgánům
VSK, a to zejména:
 
a) volí výbor oddílu (odboru),
b) volí delegáty na valnou hromadu VSK,
c) projednává zprávu o činnosti oddílu (odboru),
d) projednává a schvaluje hospodaření a rozpočet oddílu (odboru).
 
 
 
7. Výbor oddílu (odboru) zejména:
 
a) zabezpečuje usnesení členské schůze,
b) rozhoduje o všech záležitostech oddílu (odboru), které výlučně nespadají do
    pravomoci členské schůze.
 
8. Oddíl (odbor) pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj daného sportovního odvětví,
    přičemž:
 
a) vytváří materiální a jiné podmínky pro sportovní činnost svých členů,
b) organizuje sportovní soutěže.
 
VI.
Majetek a hospodaření
 
1. Zdrojem majetku VSK jsou zejména:
 
a) členské příspěvky,
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti
    s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a
    osvětové činnosti,
d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
f) dary
 
2. Majetek VSK je ve vlastnictví VSK jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku
    kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích
    s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.)
    s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
 
3. Bližší zásady hospodaření s majetkem VSK může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis
    může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
 
4. V případě zrušení VSK bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem
    vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Jestliže VSK obdržela účelově
    vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží
    likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu
    poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.
 
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich registrace na rejstříkovém soudu města Brna
a schválením na jednání Valné hromady.
 
V Brně dne 11.6. 2015
 
                                                                                                                                                 
                                                                    Ing. Martin Šrámek, Ph.D. v.r.
                                                                 předseda výkonného výboru VSK MENDELU