Skip to Content

Směrnice č. 2.

 

 
                        O R G A N I Z A Č N Í   Ř Á D                             
Vysokoškolského sportovního klubu MENDELU v Brně, z.s.
=======================================
 
 
čl.1
Základní ustanovení
 
1.      Vysokoškolský sportovní klub MENDELU v Brně, z.s. ( dále jen VSK ) je spolkem, jehož poslání a cíle činnosti jsou stanoveny zásadami uvedenými ve Stanovách VSK, které byly zaregistrovány u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 1574 dne 20.11. 2015.
 
čl.2
Orgány VSK
 
1.      Nejvyšším orgánem VSK je valná hromada složená ze zástupců všech sdružených oddílů a odborů. Schůze valné hromady se konají vždy jednou ročně.
 
2.      Valná hromada na svém jednání volí výkonný výbor, který řídí a odpovídá za činnost VSK v období mezi jednotlivými jednáními valné hromady. Volební období je pětileté.
 
3.      Výkonný výbor sestává z předsedy výboru, tajemníka a hospodáře.
 
4.      Výkonný výbor odpovídá za plnění základních úkolů uvedených ve stanovách VSK.
 
5.      Jednání výkonného výboru se konají jednou měsíčně. V případě potřeby jsou na jednání přizvání zástupci jednotlivých oddílů a odborů nebo předseda kontrolní komise.
 
 
 
čl.3
Organizační struktura
 
 
1. VSK:                                            VALNÁ HROMADA

 

 

                                                                                                   Kontrolní komise
                                     
                                   
                                                    Předseda výkonného výboru
                              
                                
 
 
                                                             Výkonný výbor
 
2.      Výkonný výbor:                 předseda výkonného výboru

 

 

                                                                                                     tajemník

 

 

                                                                                                     hospodář

 

  

                                                 předsedové oddílů a odborů
 
 
3.      Předseda výkonného výboru určuje závazné úkoly tajemníkovi, hospodáři a všem předsedům jednotlivých oddílů a odborů a kontroluje jejich plnění. Je odpovědný za
personální a mzdové záležitosti výkonného výboru. Další povinnosti pro výkon funkce předsedy výkonného výboru VSK jsou stanoveny v jednotlivých směrnicích VSK. 
 
4.      Tajemník výkonného výboru je podřízen předsedovi výkonného výboru. Odpovídá za
      řádné vedení a aktualizaci matriky členů všech oddílů a odborů VSK. Odpovídá za
      dodržování všech předpisů týkajících se ochrany osobních dat členů VSK, která jsou
      uložena v matrice. Další povinnosti pro výkon funkce tajemníka výkonného výboru VSK
      jsou stanoveny v jednotlivých směrnicích VSK.
 
5.      Hospodář výkonného výboru je podřízen předsedovi výkonného výboru. Je odpovědný za řádné hospodaření s nemovitým a movitým majetkem VSK, za řádné vedení účetní a ekonomické agendy výkonného výboru a za vedení pokladny VSK.
Metodicky vede a řídí práci hospodářů jednotlivých oddílů a odborů VSK. Další povinnosti pro výkon funkce hospodáře výkonného výboru VSK jsou stanoveny v jednotlivých směrnicích VSK.
 
 
čl.4
Závěrečná ustanovení
 
1.      V případech, které tento organizační řád a stanovy VSK neřeší, postupuje výkonný výbor VSK podle platného právního řádu a stanov České unie sportu.
 
2.      V době nepřítomnosti je předseda výkonného výboru VSK zastupován v rozsahu běžných povinností tajemníkem nebo hospodářem výkonného výboru VSK pověřením předsedou.
 
3.      Tento organizační řád nabývá platnosti dnem schválení valnou hromadou.
 
 
V Brně dne 11.6.2015
                                                
 
                                                                                                                                                             Ing. Martin Šrámek, Ph.D., v.r.
                                                                                                                                                    předseda výkonného výboru VSK MENDELU