Skip to Content

Směrnice č. 3.

 
Hospodářské pokyny
Vysokoškolský sportovní klub MENDELU v Brně, z.s.
 
 
1.      Vysokoškolský sportovní klub MENDELU v Brně, z.s. ( dále jen VSK ) je občanským spolkem, jehož stanovy byly registrovány rejstříkovým soudem města Brna a kterému bylo přiděleno IČO 44 99 08 12. VSK není plátcem DPH a není zapsán v obchodním rejstříku.
Adresa sídla VSK:  Jana Babáka 1861/5, Brno, 612 00.
 
2.      Oddíly a odbory VSK nejsou právními subjekty a nemohou tedy uzavírat jménem VSK smlouvy s jinými fyzickými a právnickými osobami. Všechny návrhy smluv musí být předloženy k podpisu předsedovi Výkonného výboru VSK.   
 
3.      VSK má jediný finanční účet, a to běžný účet č. 1341977359/0800 u České spořitelny,  
          a.s., pobočka Brno-město. Sídlo této pobočky je na Kounicově ulici. 
 
4.      Vystavování faktur je možné pouze přes hospodáře VSK, který zajišťuje vedení účetnictví VSK. Pokud oddíly nebo odbory vystavují objednávky svým jménem, odpovídají za to, že v objednávkách budou uvedeny všechny předepsané náležitosti, které jsou nezbytné pro případ vzniku sporu s dodavatelem a pro kontrolní akce finančních orgánů. Na všech účetních dokladech (vč. došlých faktur) musí být vždy uveden celý oficiální název našeho klubu, žádné neoficiální zkratky nejsou přípustné!
 
5.      Pro evidenci pořízeného majetku platí tyto zásady:
 
-         drobný nehmotný a hmotný majetek, jehož doba upotřebitelnosti nepřesáhne dobu jednoho roku a jehož cena nepřesáhne 5.000,-Kč se považuje za materiál určený do přímé spotřeby. Tento majetek se neeviduje,
 
-         drobný nehmotný a hmotný majetek, jehož doba upotřebitelnosti přesáhne dobu jednoho roku a cena přesáhne 5.000,-Kč se eviduje, na základě písemného oznámení oddílu nebo odboru hospodáři VSK, centrálně v účetnictví VSK. Tento majetek podléhá inventarizaci a zásadám platným pro jeho likvidaci (vyřazení, odprodej a pod.),
 
-         hmotný majetek, jehož cena přesáhne 40.000,-Kč (investice), se vždy centrálně eviduje v účetnictví, kde se provádí i jeho účetní odpisy. Oddíly a odbory jsou povinny v těchto případech předat hospodáři VSK veškeré potřebné podklady 
(technické údaje, označení výrobce apod.).
 
 
6.      Požadavky na poskytnutí finanční zálohy a vyúčtování výdajů mohou za jednotlivé oddíly a odbory předkládat pouze příslušní hospodáři, kteří mají s VSK uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti.
Oddíly a odbory mohou předkládat vyúčtování svých akcí a vyzvedávat finanční zálohy z rozpočtu VSK jen v případě, že mají uhrazeny členské příspěvky na dané pololetí kalendářního roku.
 
 
 Pro vyúčtování výdajů jsou používány formuláře, které jsou uvedeny v příloze těchto pokynů:
-         vyúčtování akce,
-         soupiska akcí předkládaných k vyúčtování ( v případě vyúčtování více akcí),
-         jmenovitý rozpis stravného a nocležného,
-         cestovní příkaz (tiskopis vydaný SEVT),
 
 
   Poskytování cestovních náhrad, včetně úhrady za použití soukromého vozidla, musí 
   být v souladu s platnými předpisy. Náhrada cestovních výdajů za použití soukromého 
   vozidla se řídí pokynem České unie sportu (ČUS) a činí 4,-Kč za ujetý kilometr.
                                                    
Všechny formuláře předkládané k vyúčtování musí být podepsány odpovědným    
pracovníkem oddílu nebo odboru.
 
 
7.      Oddíly a odbory si musí zajistit pravidelné odebírání pošty, která je pro ně doručována na sekretariát VSK. O existenci pošty je možno předem získat informace od členů výkonného výboru. V případě vzniku penalizace, nebo jiného druhu finančního postihu, z důvodu opožděného odběru pošty, odpovídá za tuto škodu příslušný oddíl nebo odbor. To se týká zejména došlých faktur, které musí být před jejich uhrazením odsouhlaseny předsedou nebo hospodářem oddílu nebo odboru.
 
8.      Každý člen VSK si musí zakoupit členskou legitimaci ČUS.
 
9.      Členové VSK platí povinně každoročně členské příspěvky. Výše těchto příspěvků je pro každý kalendářní rok určena rozhodnutím výkonného výboru VSK a jejich součástí je i poplatek za používání tělocvičny, posilovny, herny stolního tenisu a venkovního tenisového kurtu, včetně veškerého sportovního nářadí a náčiní. Výše tohoto poplatku je každoročně stanovena rozhodnutím rektora Mendelovy univerzity v Brně.
 
 
Tyto hospodářské pokyny nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou.
 
 
 
přílohy: dle čl. 6
 
 
V Brně dne 11.6.2015
 
 
 
 
                                                                                Ing. Martin Šrámek, Ph.D., v.r.
                                                                      předseda výkonného výboru VSK MENDELU